Het gedetaileerd opmeten en weergeven van de bestaande toestand van de gevels en/of de verdiepingen in 2D dwg-formaat of in een 3D-Revit-formaat

Het gedetaileerd opmeten en weergeven van de bestaande toestand van uw perceel en de aangrenzende omgeving op een plan met aanduiding van alle punten van het perceel, de zgn. x-y-coördinaten en be­schrij­ving van de limieten zoals afsluitingen door dit gedetaileerd op te meten 

Een opmetingsplan van de nieuwe toestand na de beëindiging van de werken

Grond verdelen in twee of meer kavels. De eigenaar kan zonder verkavelingvergunning de nieuwe percelen niet verkopen als bouwgrond.

Schatting en advies bij de verkoop/aankoop van een onroerende goed of pand

Het gedetaileerd weergeven van de bestaande toestand van uw perceel en de aangrenzende omgeving op een plan met aanduiding van alle punten van het perceel, de zgn. x y en z -coördinaten en be­schrij­ving van de limieten zoals bebouwingen, afsluitingen, grasperken, beplantingen, terrassen, opritten,enzovoort alsook de beschrijving van details zoals bomen, paaltjes, enzovoort door dit gedetaileerd op te meten 

Het gedetaileerd uitvoeren van hoogtemetingen van de bestaande toestand van een perceel of terrein en dit weergeven in enerzijds een 2D of 2,5D model of anderzijds in een 3D-model of DTM-model